Благодарим за Вашето посещение и интерес към нашия уебсайт.

Свеко Енергопроект промени името си на ЕНЕРГОЕКСПЕРТ, респективно уебсайтът се премести на нов адрес.

Моля, посетете ни на www.enex.bg.

Винаги може да се свържете с нас директно на:

ЕНЕРГОЕКСПЕРТ АД
1113 София
ул. „Коста Лулчев“ 20
Телефон: +359 2 80 72 600
E-mail: office@enex.bg


Thank you for visiting our website.

Sweco Energoproekt has changed its name to ENERGOEXPERT, respectively the website has moved to a new address.

Please visit us at www.enex.bg

You can always contact us directly at:
ENERGOEXPERT Jsc.
1113, Sofia
20 Kosta Lulchev Str.
Phone: +359 2 80 72 600
E-mail: office@enex.bg