Хидроенергиен проект “Цанков камък”

Хидровъзел “Цанков камък” е разположен в Родопа планина, в поречието на р. Въча; обл. Смоленска. Той се предвижда за усвояване на хидроенергийния потенциал на незастроения участък “Средна Въча” от каскада “Доспат-Въча”. Енергийните характеристики на хидровъзел “Цанков камък” са: застроена мощност 86 MW; средно годишно ел. производство 198 GWh.

Хидроенергийния потенциал на незастроения участък “Средна Въча” от каскада “Доспат-Въча” се определя от наличния геодезичен напор между гр.Девин (к.685.00) и язовир “Въча” (к.535.80) и средномногогодишния отток 600 млн m3. Каскада “Доспат-Въча” е обект с комплексно използване на водните ресурси - за питейно-битово водоснабдяване, напояване и електропроизводство. Основното водохранилище язовир “Доспат”, с полезен обем над 400 млн. m3, извършва многогодишно изравняване на оттока за цялата каскада. Язовир “Доспат” акумулира води от водосбора на р. Места, които чрез деривация през ВЕЦ “Тешел” се прехвърлят в долината на р. Въча. Язовир “Въча” изпълнява функциите на сезонен изравнител, осигуряващ съчетаване режимите на енергийно използване на водите от каскадата в по-високата й част с интересите на другите водопотребители.

Разположението на участък “Средна Въча” между двете основни водохранилища на каскада “Доспат-Въча” определя възможността за чисто енергийното му застрояване. В резултат на извършените проучвания като оптимална е определена схема, предвиждаща едностъпално застрояване на участък “Средна Въча” чрез изграждане на хидровъзел “Цанков камък”. Хидровъзелът оползотворява енергийно над 90% от наличния пад на участъка.

Описание на хидровъзел “Цанков камък”

Хидровъзел “Цанков камък” се състои от язовир “Цанков камък” със стена, разположена на около 350 м след смесието на р. Въча и р. Гашня и ВЕЦ “Цанков камък”, разположен на 1.5 км от моста при р. Въча при с. Михалково, нагоре по течението на реката. Водовземането на ВЕЦ се осъществява от ръкав на язовира, оформен от долината на р. Гашня. Напорният тръбопровод е с дължина 600 м. Язовир “Цанков камък” Язовир “Цанков камък” е разположен по долината на р.Въча. Мястото за изгражданe на язовирната стена се намира на около 350 м под вливането на р.Гашня в р.Въча, като язовирното езеро се простира до гр.Девин.

Язовирна стена: Язовирната стена е бетонна дъгова стена с двойна кривина. В левия и десния бряг стената завършва с гравитационни блокове, а дъговата й част е напълно симетрична. Максималната височината на стената е 130.5 м, като короната е на кота 688.5 м, а най-високите блокове са фундирани на кота 558 м. Дължината на стената по оста на короната е 468 м, дъгова част - 345 м. Обемът на бетона вложен в язовирната стена е 465 000 m3. За провеждане на високите води на р. Въча е предвиден централен преливник през стената, оборудван със сегментни затвори.

Преливник: Преливникът има 4 преливни полета, всяко с ширина 8 м. Преливникът е оразмерен за висока вълна с обезпеченост 0,01%, като максималната му пропусна способност е 1450 m3/s. Погасяването на енергията на прелелите води се извършва в гасителен басейн с ширина 42 м и максимална дълбочина 20 м. Енергогасителят е фундиран изцяло на здрава скала като дъното му се изгражда от бетонова плоча с дебелина от 2 до 5 м.

Основен изпускател: Представлява две стоманени тръби ø 1350 мм, разположени в централните блокове на стената, оборудвани с плоски капсуловани затвори. Максимална пропускна способност 87 m3/s.

Малка ВЕЦ “Цанков камък”: Малка ВЕЦ “Цанков камък” е подязовирна централа. Нейното предназначение е енергийното оползотворяване на екологично изпуснатите при язовирната стена води 1,4 m3/s. Мощност - 1,25 MW, средногодишно ел. производство - 10 GWh.

Тампониране губилищата по р. Гашня

Участък от долината на р. Гашня, попадащ в язовирното езеро се характеризира с различна степен на окарстяване на левия, десния бряг и дъното на поречието. Това предопределя необходимостта от провеждане на противофилтрационни мероприятия по засегнатия от окарстяванията участък, ограничен между коти 630 и 670. Предвидено е водоплътността на скатовете да се осигури с пръскан бетон, а тази на дъното на долината частично с бетонна плоча и частично с геомембрана. В горния и долния край на разглеждания участък е предвидено изграждане на инжекционни завеси.

Път ІІІ-866 Смолян – Стамболийски, Участък “Девин-Михалково“

Изграждането на хидровъзел “Цанков камък” налага изместването на попадащия в язовирното езеро участък “Девин-Михалково” от път “Смолян – Стамболийски”. Изместеният участък включва 11 км нов път, тунел с дължина 800 м и реконструкция на съществуващия път между селата Михалково и Лясково с дължина 9 км. Общата дължина на изместения участък е 21 км.

 Ефект от реализацията на проекта Ползите от изграждането на хидровъзел

“Цанков камък” са много. Естествено основната от тях е енергийна, хидровъзел “Цанков камък” е необходим за електроенергийната система със своята мощност от 86 MW и енергийно производство от 198 GWh. Освен това:

- включването на нов изравнителен обем в каскада “Доспат- Въча” чрез язовир “Цанков камък” дава възможност за повишаване степента на зарегулираност и повишаване обема на използваемите води в порядъка 10-20 млн. m3 годишно.

- изграждането на хидровъзел “Цанков камък” ще стимулира развитието на регионалната инфраструктура. Обектът е включен в регионалната програма за развитие. Изграждането на хидровъзел “Цанков камък” ще има положителен социален ефект, изразяващ се в ангажиране на работна ръка пряко на обекта в порядъка на 500 работника, както и разкриване на 30 работни места през експлоатационния период. Макар и неголям в национален план, обектът ще има благоприятно влияние върху отделни отрасли на икономиката.

- при подходящо разработена и изпълнена схема на строителство и експлоатация на хидровъзел “Цанков камък” не се очакват съществени въздействия върху околната среда. Погледнато по-общо, обектът има благоприятен ефект върху общата екологична ситуация.

Изграждането на хидровъзел “Цанков камък” има институционална и обществена подкрепа.

  • Dimitar Margaritov

    Телефонен номер:+359 2 80 72 604

Факти

Име на проекта

Хидроенергиен проект “Цанков камък”

Бизнес район

Хидроенергитика

Място

Река Въча; област Смоленска.

Други проекти