Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Електрическа енергия

Съвременното общество става все по-зависимо от енергията и изисква надеждни доставки на енергия. „Свеко Енергопроект“ АД помага за осигуряване на ефективни доставки на енергия за клиентите си.

 Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД проектират надеждни решения за електрозахранване на нашите клиенти с електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници като ВЕЦ, вятърни паркове и фотосоларни паркове. Ние работим по проектиране на подстанции, ел. системи във всички видове централи, станционен мониторинг (IEC61850), дистанционно управление, SCADA системи .

Специалистите от „Свеко Енергопроект“ АД имат богат опит в рехабилитационните мероприятия за действащи водно електрически централи и помпени станции.

 „Свеко Енергопроект“ АД започва своето участие на много ранен етап, за да разработи надеждни и енергийно ефективни системи. Ние провеждаме проучвания и измервания, за да определим слабите места и да разработим подробни решения. Също така провеждаме изпитания и участваме във въвеждането в експлоатация на електрически централи.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт