Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Повишаване на енергийната ефективност

Повишаването на енергийната ефективност включва намаляване на потреблението чрез използване на енергията по по-интелигентен начин. Иновациите и планирането могат да се използват за намаляване наполовина на настоящите нива на електропотребление, като в същото време се запази благосъстоянието на устойчивото общество на утрешния ден.

Структурираните и систематични енергийни практики са необходим елемент в създаването на рентабилност и намаляване на въздействията върху климата на дадена организация. Усилията на „Свеко Енергопроект“ АД по отношение на енергийната ефективност са насочени към предписването на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради.

Провеждането на енергиен одит дава разбиране за потреблението на енергия. „Свеко Енергопроект“ АД има лиценз, в съответствие с българското законодателство, за провеждане на енергийни одити на обществени и жилищни сгради в България. Резултатът е променено електроснабдяване, което създаваме чрез увеличаване на ефективността и съхраняване на енергията, но също и чрез преминаване към повече системи за електроснабдяване от възобновяеми източници.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт