Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Пренос на енергия

Достъпът до електроенергия е от съществено значение в едно съвременно устойчиво общество с висок стандарт на живот за неговите жители. Постиженията на техническия прогрес навлизат бързо както в индустриализираните държави, така и в развиващите се страни и „Свеко Енергопроект“ АД иска да бъде движещата сила в развитието на градовете.

Значителен част от работата на „Свеко Енергопроект“ АД в областта на системите за пренос на енергия включва задоволяване на нуждите на клиентите от по-голям капацитет за пренос. По-големият капацитет е необходим, за да се осигурят надеждни доставки за населението и да се даде възможност за оптимално използване на производствените ресурси на нашите клиенти.

Нашите експерти притежават всички умения и опит, необходими, за да отговорим на предизвикателствата, пред които се изправят нашите клиенти. „Свеко Енергопроект“ АД предлага услуги, насочени към предпроектни проучвания, проектиране, включително въпроси, свързани с издаване на разрешителни, съгласуване на проекти с компании, предлагащи обществени услуги, управление на проекти и инспекция на електропроводи.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт