Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Хидроенергетика

„Свеко Енергопроект“ АД работи в сферата на хидроенергетиката от години и е една от водещите консултантски компании в областта на водните ресурси и хидроенергийните проекти в страната. Проектирали сме голяма част от водноелектрическите централи в България и участваме непрекъснато в работите по тяхната поддръжка и модернизация. В проектите си „Свеко Енергопроект“ АД съчетава водещ световен опит с професионален подход към всички задачи, големи и малки, с еднаква степен на ангажираност.

 В продължение на годините „Свеко Енергопроект“ АД фокусира своите усилия върху развитието на умения и услуги, свързани с устойчивостта на хидроенергетиката. Когато модернизираме електрическото и машинно оборудване на дадена електрическа централа, фокусът е върху дългосрочната устойчивост. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от нашите проекти, защото ние смятаме, че въпросите, свързани с околната среда, ще бъдат застъпени все по-широко в бъдеще.

Tsankov 3

Нашите експерти се занимават с всички аспекти на хидроенергетиката, от водохранилищата и язовирните стени до електроцентралите, включително консултантска помощ при избора на турбини, генератори и оборудване за управление. Също така съдействаме за оптимизиране работата на централите, както и извършване на геотехнически проучвания, измервания и изследвания за устойчивост.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт