Енергетика

Преход към устойчиви енергийни системи е в ход по целия свят. Енергийните експерти на Свеко работят по цялата верига за доставки на енергия. Фокусът е върху това, как се произвежда енергията, разпределението ѝ, където това е необходимо, и консумирането възможно най-ефективно. Резултатът е по-надеждни, икономически ефективни и екологично устойчиви доставки на енергия.

Услуги

  • Язовири, хвостохранилища
  • Хидроенергетика
  • Електроразпределение
  • Електрическа енергия
  • Повишаване на енергийната ефективност
  • Пренос на енергия
  • Слънчева енергия
  • Вятърна енергия

Язовири, хвостохранилища

„Свеко Енергопроект“ АД е водещ консултанти в язовирното строителство в България. Предлаганите услуги обхващат язовири предназначени за енергодобив, напояване и водоснабдяване, както и хвостохранилища за промишлени отпадъци. Фирмата заедно с предшествениците си има повече от шейсет години натрупан опит в проектирането на бетонови и насипни язовирни стени, включително машинно и електрическо оборудване за преливници, основни изпускатели и водовземни съоръжения.

Tsankov 2

„Свеко Енергопроект“ АД спомага за разработването на нови ръководни принципи, свързани с безопасността на язовирите, и е лидер в България в проучването, проектирането и управлението на проекти, свързани с мерки за повишаване на безопасността на язовири.

През последните години се увеличават изискванията за по-екологично чисти водноелектрически централи. Екологичното състояние на реки и потоци и възможността за мигриране на рибите също са се превърнали в естествен елемент от много проекти.

„Свеко Енергопроект“ АД провежда проучвания на място и изследвания за устойчивост и сигурност, разработва стратегии за депониране на хвост и управление на водите. Ние проектираме язовири и изготвяме проекти за надграждане на хвостохранилища, провеждаме геотехнически проучвания и изчисления за устойчивост и разработваме алтернативи за рекултивация.

Изготвяме схеми и проекти за преминаване на ТЕЦ от хидравличен транспорт и депониране на отпадъците (пепел и гипс) към сухо извозване и депониране.

Padina 2

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

За контакт