Депо за фаялитов отпадък на „Аурубис България“ АД

„Аурубис България“ АД е водещо медодобивно предприятие в Югоизточна Европа, част от групата Аурубис с централа в Хамбург, Германия, разположено в гр. Пирдоп, България. Основната дейност на компанията е преработването на медни концентрати, производство на медни аноди и медни катоди, както и вторични продукти като сярна киселина и фаялит.

Факти

Предназначение: Депо за фаялитов отпадък

Местонахождение: гр. Пирдоп, България

Клиент: „Аурубис България“ АД

Предоставени услуги: Проучване, проектиране и авторски надзор на различните етапи на проектиране и изграждане на депото за фаялитов отпадък.

Описание

Медодобивният завод се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство на сярна киселина и обогатителна фабрика, като фаялитовият отпадък от флотационния процес на металургичните шлаки се складира и съхранява в изграденото депо в северната част на „Аурубис България“ АД в гр. Пирдоп, непосредствено до южния склон на Стара планина. Заводът е построен през 1958 г., като през последните 10 години за модернизацията на производството и опазване на околната среда са инвестирани над 500 млн. евро.

Съществуващо депо за фаялитов отпадък, с площ около 32 хектара и общ полезен обем 3 379 000 m3 е от скатов тип, със земно-насипни оградни диги. Транспортирането на фаялита от Обогатителната фабрика до хвостохранилището се осъществява под формата на пулп, който след препомпване по стоманени пулпопроводи се намива в чашата на хвостохранилището.

Съществуващото депо за фаялитов отпадък е изградено на три етапа в периода от 2001 до 2014 г.:

  • I Етап - изграждане на оградната стена до кота 783, реализиран в периода 2001-2002 г.

  • II Етап - надграждане на стената до кота 791 чрез насипна призма по въздушния откос реализиран в периода 2006-2008 г.

  • III етап - надграждане на стената с 3,0 м до кота 794.0 m. Изпълнено е през 2014 г.,

като „Свеко Енергопроект“ АД е предоставил следните услуги за изграждането му:

  • Проучване и идеен проект за Етап ІІ и Етап ІІІ;

  • Работен проект за Етап ІІ;

  • Работен проект за Етап ІІІ.

Aurubis 1

Дейност

През 2012 г. на „Свеко Енергопроект“ АД бе възложено да извърши проучване и да изготви идеен и работен проект за разширение на депото на нова площ от приблизително 44,66 хектара, на юг от територията на съществуващото хвостохранилище. В проекта се предвижда да се изпълнят осем последователни етапа на изграждане на оградните диги до достигане на кота 794 и поетапна експлоатация. Време за запълване - приблизително 24 год. и 8 месеца.

През 2015 г. бе завършено проектирането и започна строителството, като в момента „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД извършва авторски надзор на обекта.

„Аурубис България“ АД реализира 8% от износа на България през 2014 г. и е един от най-големите инвеститори и работодатели в региона на Средногорието. Разширението на депото за фаялитов отпадък ще допринесе за дългосрочното подпомагане на развитието на региона.

Aurubis 2

За контакт