Утаителен басейн „Падина“

Утаителен басейн “Падина” е съоръжение за складиране и съхраняване на отпадъка от производството на завод за производство на калцинирана сода „Солвей Соди“ АД в гр. Девня, България. Съоръжението е в експлоатация от 1974 г.

Факти

Предназначение: Утаителен басейн
Местонахождение: гр. Девня, България

Клиент: „Солвей Соди“ АД

Предоставени услуги: Проучване, проектиране и авторски надзор на различните етапи на проектиране и изграждане на утаителния басейн.

Описание

Общата площ на съоръжението е 1750 дка. Оградната дига на утаителният басейн е каменно-насипна с дължина на короната около 3 300 м, която се изгражда и запълва постепенно, на етапи. След изграждането на дигата на Петия етап (височина 37 м и обем депониран шлам 38.106 м3) през 2011 г., бяха направени проверки на устойчивостта, за да се набележат възможностите за по-нататъшно надграждане. Беше доказано, че е възможно да се направи надграждане на два етапа: чрез последователно изграждане на две нови диги, всяка с височина от 5 м. Тези два нови етапа ще осигурят обем от 17 милиона м3 за отпадъци. Строителството на Шестия етап на надграждане (до кота 52) бе започнато през 2008 г. и се очаква да завърши през 2016 г. Към края на 2015 г. съоръжението е с височина 42 м и обем депониран шлам 38.106 м3. Каменният насип на дигата на Шести етап е изграден директно върху депонирания шлам с отстъп към езерото (от основната стена) вариращ от 0 до 50 м, като е положен върху геомрежи в комбинация с геотекстил и пласт сортиран скален материал.

Padina 3

Екипът от специалисти на „Свеко Енергопроект“ АД е предоставял всички необходими услуги свързани с проектирането и експлоатацията от влизането в експлоатация на съоръжението (1974 г.). В периода от 2001 г. до момента, „Свеко Енергопроект“ АД е предоставил следните услуги:

  • Ръководство за експлоатация на дигите от Пети и Шести етап на надграждане;
  • Анализи за устойчивостта на дигата за определяне на възможностите за по-нататъшно надграждане;
  • Идеен проект за Шести и Седми етап на надграждане;
  • Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на контрафорсния насип в петата на съществуващите диги;
  • Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на дигата от Шести етап на надграждане;
  • Работен проект за контролно-измервателната система (КИС) на дигата от Шести етап на надграждане;
  • Технически проект за изграждане на нова клетка за складиране на отпадъка от ТЕЦ „Девен“ на територията на утаителен басейн „Падина“;
  • Работен проект за частична техническа рекултивация на отстъпа между дигите на надграждане Пети и Шести етап;
  • Геоложки проучвания и лабораторни анализи.
Прочети още

За контакт