Язовир „Пловдивци“

Язовирна стена „Пловдивци“ е разположена на река Искрец в България, в южната част на Родопи планина, в близост до границата между България и Гърция и на 14 км от град Рудозем, непосредствено до село Пловдивци.

Факти

Предназначение: Годишен изравнител, питейно водоснабдяване
Местонахождение: с. Пловдивци

Клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предоставени услуги: Проучване на площадката и на изпълненото строителство, проектиране (технически и работен проект) и подготовка на тръжни документи за изграждане на язовира.

Описание

Язовирът е проектиран като годишен изравнител, който да осигурява питейно водоснабдяване на населените места в общините Рудозем и Мадан с население приблизително 40 000 жители. В момента водоснабдяването им се осигурява от 67 бр. различни водоизточници: водохващания на малки реки и извори с водни количества, които се колебаят в широки граници. Това води до прекъсване на водоснабдяването в периодите на маловодие и влошено качество в периоди на пълноводие. Поради предназначението на язовир „Пловдивци“ за водоснабдяване, в проекта е включена също и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).

Язовирна стена „Пловдивци“ е каменно-насипна с асфалтобетонова диафрагма, височина 52 м, с прилежащи съоръжения: шахтов преливник с височина 40 м, допълнителен траншеен преливник и ПСПВ с капацитет 225 л/сек.

Plovdivtsi 4

Развитие

Българското правителство, в сътрудничество със Световната Банка, включва доизграждането на язовир „Пловдивци“ в Проекта за развитие на общинската инфраструктура, чиято основна цел е подобряване качеството на водоснабдяването и канализацията в няколко региона на България. Компонент 3 на този Проект предвижда доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Пловдивци“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага на „Свеко Енергопроект“ АД да извърши следните консултантски услуги за язовир „Пловдивци“:

  • Проучване и анализ на съществуващото положение на извършените строителни работи за язовир „Пловдивци“ и наличните съоръжения и проектна документация;
  • Изготвяне на идеен проект за изграждане на язовирната стена и пречиствателна станция за питейни води;
  • Изготвяне на технически проект за изграждане на язовирната стена и пречиствателна станция за питейни води;
  • Изготвяне на тръжни документи;
  • Изготвяне на работни чертежи;
  • Авторски надзор по време на строителството и изготвяне на екзекутивни чертежи.

 Строителните работи на обекта са възобновени през януари 2015 г. и, съгласно настоящия график за изпълнението им, ще бъдат приключени до месец юли 2017 г. След изграждането и пускането в експлоатация на язовир „Пловдивци“ и ПСПВ към него, ще се решат дългогодишните проблеми с водоснабдяването на населените места в общините Рудозем и Мадан.

Plovdivtsi 1

За контакт: