Модернизация на железопътната линия София – Пловдив

Изготвяне на подробно устройствени планове (ПУП) и Технически проекти за обект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември, за участък Елин Пелин – Ихтиман“

Факти

Предназначение: Железопътната
линия

Местонахождение: ЖП линия София – Пловдив

Клиент: Националната Компания
„Железопътна Инфраструктура“

Предоставени услуги: Изготвяне на подробно устройствени планове (ПУП) и Технически проекти

Описание

Железопътната линия София – Пловдив е част от Транс-европейски Коридор ІV (Дрезден - Прага - Братислава - Дьор – Будапеща – Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул) и Коридор VІІІ (Дурас/Вльора – Тирана – Скопие – София – Варна/Бургас) и нейната модернизация е сред приоритетните проекти на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., финансирана от фондове на ЕС.

Железопътният участък София – Септември е с дължина 103 км, разделен е на 3 подучастъка, като втория от тях, от гара Елин Пелин до гара Ихтиман, е с дължина приблизително 30,5 км, преминава през планинския терен и е със следните технически параметри: максимален наклон 25‰, минимален радиус 300 м, проектна скорост в участъка от 65 до 130 км/ч (максимална скорост след модернизацията: до 160 км/ч). Този участък е най-трудната част от жп линията София – Пловдив поради сложния в топографско отношение терен.

Railway Sofia Plovdiv Situation 1

През Януари 2015 г. държавното предприятие „Националната Компания „Железопътна Инфраструктура“ (НКЖИ), в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, възложи на ДЗЗД „ЕЛИХ“ да предостави консултантски услуги за изготвяне на подробно устройствени планове и технически проекти за модернизацията на участъка от жп линията София – Септември, разположен между гарите Елин Пелин и Ихтиман. Техническите проекти бяха завършени през месец декември 2015 г.

Водещ партньор в ДЗЗД „ЕЛИХ“ е „ТРАНСГЕО“ ООД (България), като останалите партньори са „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД (България), ХТГ ИНЖЕНЬОРБЮРО ФЮР БАУВЕЗЕН ГмбХ (Германия), КРАМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД (България) и АЙ ТИ ЕМ ПРОДЖЕКТ ООД (България).

Прочети още

Railway Sofia Plovdiv Situation 2