Автомагистрала „Струма“, Лот 3

Автомагистрала „Струма“ е част от Транс-европейски Коридор ІV (Дрезден - Прага - Братислава - Дьор – Будапеща – Арад - Крайова - София - Пловдив – Истанбул), отклонение София – Кулата – Солун, участък от София до Кулата (граничен пункт между България и Гърция). Това е най-натовареното трасе през България по направление север-юг и е сред приоритетните проекти на Оперативни програми „Транспорт“ за периоди: 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., финансирани от фондовете на ЕС.

Факти

Предназначение: Пътна магистрала

Местонахождение: Югозападна България

Клиент: Националната Компания
Стратегически Инфраструктурни Проекти

Предоставени услуги: Консултантски услуги като стратегически съветник

Описание

Автомагистрала „Струма“ е разделена на 4 участъка (лотове). Лот 1, 2 и 4 са в експлоатация понастоящем, а Лот 3 е в процес на проектиране. Лот 3 е участък с дължина 64 км разположен между градовете Благоевград и Сандански, който преминава през труден планински терен в района на Кресненското дефиле на река Струма, където са предвидени два тунела с обща дължина 15,4 км. Трасето на Лот 3 се намира в близост до поречието на река Струма и в ивица, която включва съществуващия път Е79 и жп линията София – Кулата. Трасето има многобройни пресичания с други пътища, реки, железопътни линии, канали и др., като преминава също и през чувствителен от екологична гледна точка район.

Struma location

Развитие

През Юни 2013 г. Националната Компания Стратегически Инфраструктурни Проекти (НКСИП), която е държавно предприятие отговарящо за подготовката и изпълнението на Автомагистрала „Струма“, в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка възложи на Консорциум „СВЕКО – БУРДА“ да предостави консултантски услуги като Стратегически съветник на НКСИП по изграждането на Лот 3.

Водещият партньор в консорциума бе „Свеко Енергопроект“ АД с партньори: Sweco Infrastructure AB (понастоящем Sweco Civil AB), Швеция, Sweco Infraprojekt Sp.z.o.o., Полша (тези три партньора формираха екипа на Sweco) и „Илия Бурда“ ЕООД.

Основна функция на Стратегическия съветник бе да подпомага и консултира НКСИП, поради мащабът и сложността на трасето на Лот 3, по отношение на техническите, финансовите, екологичните и управленски аспекти на проектирането и строителството чрез извършване на следните основни дейности:

  • Координиране подготовката на проекта така че да се гарантира изпълнението съгласно заложените срок и бюджет;

  • Контрол, одобрение и приемане на идейните проекти;

  • Съдействие на НКСИП при подготовката на тръжни документации за строителство и услуги: критерии за подбор и оценка, договорни условия, базирани на FIDIC Жълта книга, технически спецификации и изисквания на възложителя;

  • Коментари по отношение на аспектите, свързани с опазването на околната среда;

  • Изготвяне на структура за управление, документиране и архивиране.

Изграждането на автомагистрала „Струма“ ще осигури значително подобрение на пътната мрежа в Югоизточна Европа и ще създаде условия за засилено сътрудничество между страните в южната част на Балканите. „Свеко Енергопроект“ АД, като водещ партньор в Консорциума предоставил услугите на Стратегически съветник на НКСИП за най-трудния и сложен участък от автомагистралата (Лот 3), допринесе в голяма степен за успешното развитие на проекта: в края на 2015 г. започна провеждането на търгове за избор на изпълнител за проектиране и строителство на Лот 3.

Struma animal protection

За контакт