Рехабилитация на язовирна стена „Студена“

Язовирна стена „Студена“ е бетонова контрафорсна стена, с височина 53 м, разположена на река Струма на разстояние 0,5 км от село Студена и на 15 км над град Перник, Софийска област, България. Изградена е в периода от 1950 до 1953 г. с основно предназначение: осигуряване на питейно и промишлено водоснабдяване на населените места в района на град Перник, производство на електроенергия от ВЕЦ и защита от наводнения на земеделските земи по течението на реката под язовирната стена. Язовирът е многогодишен изравнител, като завиряването му е започнало през 1954 г.

Факти

Предназначение: Осигуряване на питейно и промишлено водоснабдяване на населените места в района на град Перник, производство на електроенергия от ВЕЦ и защита от наводнения на земеделските земи по течението на реката под язовирната стена

Местонахождение: с. Студена, България

Клиент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Предоставени услуги : Обследване на площадката, проектиране и изготвяне на тръжна документация за рехабилитация на язовирната стена

Описание

По време на дългия период на експлоатация на язовирната стена, повече от 50 години, е натрупана обширна информация и опит относно поведението на стената. Тази информация, заедно с резултатите от периодично провежданите технически огледи от експлоатационния персонал и специалисти на собственика (Министерство на регионалното развитие и благоустройството), бe в основата на взетото решение през 2004 г. за цялостна рехабилитация на язовирната стена и съоръженията към нея. Заключението на специалистите бе, че извършването на рехабилитацията е наложително поради влошеното техническо състояние на съоръженията вследствие на дългата експлоатация, което би могло да застраши нормалното им функциониране и осигуряването на водоснабдяването на населените места в района на град Перник.

Това бе причината българското правителство, в сътрудничество със Световната Банка, да включи рехабилитацията на язовирна стена „Студена“ в Проекта за развитие на общинската инфраструктура, чиято основна цел е подобряване качеството на водоснабдяването и канализацията в няколко региона на България. Компонент 3 на този Проект предвижда доизграждането и рехабилитацията на 4 язовира, предназначени основно за питейно водоснабдяване, като един от тях е язовир „Студена“. През 2012 г., в резултат на проведена тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството възлага на „Свеко Енергопроект“ АД да извърши следните консултантски услуги за язовирна стена „Студена“:

  • Анализ и проучване на настоящето състояние на язовирна стена „Студена“ и изготвяне на идеен проект за рехабилитацията на стената;
  • Изготвяне на технически проекти и тръжни документи за рехабилитацията на стената;
  • Изготвяне на работни чертежи;
  • Авторски надзор по време на строителството.

Studena 2Studena 3

В края на 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри предадените от „Свеко Енергопроект“ АД работни чертежи, като съгласно настоящия график за изпълнението на рехабилитацията, строителството се очаква да стартира през месец април 2016 г. и да завърши до края на 2017 г.

Рехабилитацията на язовирна стена „Студена“, проектирана в края на 40-те от предишните поколения инженери от държавното предприятие „Хидроенергопроект“, създадено през 1947 г., наследник на който е „Свеко Енергопроект“ АД, ще допринесе за гарантиране на водоснабдяването в района на град Перник за дълъг период от време, при осигурена безопасност на стената и съоръженията към нея в един сеизмично активен район (пример: земетресението в епицентър до град Перник през 2010 г.).