ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони

Поради масовия приток на хора към градовете, търсенето на жилища и работа нараства. Това често води до това бивши индустриални зони да отстъпват място за атрактивни нови обществени пространства.

Преди хората да могат да живеят в тези райони, както и в интерес на осигуряването на здравословна околна среда, трябва да се направят изследвания, а земята и сградите могат да се нуждаят от възстановяване. Ние притежаваме опит с множеството исторически дейности, които са причинили тези замърсители и присъствието им в почвата, подпочвените води, седиментите и сградите.

Задачите възложени на „Свеко Енергопроект“ АД често включват екологични проучвания и последващи оценки на риска за общественото здраве и околната среда. Когато е необходимо, ние също правим проучвания и оценки на риска преди потенциалните мерки за възстановяване. Ние планираме и правим инспекции на околната среда във връзка с действителния процес на възстановяване и ръководим контактите със съответните надзорни органи.

Проектите, включващи замърсени райони, често са сложни и обхващат няколко сфери на компетентност. Благодарение на богатия опит на „Свеко Енергопорект“ АД, съчетан с разбирането и ангажимента към дейностите на нашите клиенти, ние можем да осигурим универсална гледна точка, която гарантира качествени резултати.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт