ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Градското развитие, както и големите инфраструктурни обекти извън градовете, създават непрекъсната нужда от изграждане и реконструкция на жилищни райони, градска инфраструктура, индустрии и множество други обекти. Това често изисква получаване на разрешителни от органите, а често и проучване на начина, по който ще бъде засегната околната среда, под формата на оценка на въздействието върху околната среда.

Законодателството в Република България по въпросите на околната среда изисква извършване на оценка на всички въздействия върху околната среда (ОВОС) за всички тези обекти. Една ОВОС означава както документа, който се използва за вземане на решения от страна на органите, така и действителното изследване, довело до резултатите в този документ.

„Свеко Енергопроект“ АД притежава опит и познания в оценките на въздействието върху околната среда в различни области, включително хидротехнически съоръжения, промишленост, териториално устройство на общините, вятърна енергия, разширяване на електропроводни мрежи и много други. Подкрепяни от богатия опит в областта на околната среда и някои технически дисциплини, ние сме добре подготвени да се справим със сложните процедури на изследвания, свързани с една оценка на въздействието върху околната среда, както и с документалните проучвания, които често са необходими.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт