ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Пречистване на отпадъчни и питейни води

Една добре функционираща система за събиране и третиране на отпадъчни води служи като основа за успешно и устойчиво общество. Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД разработват екологично чисти и ефективни решения за събиране и третиране на отпадъчни води, пречистване на води за питейно-битово водоснабдяване, както и за оползотворяване на утайки.

Като една от водещите консултантски фирми в областта на водите в България, „Свеко Енергопроект“ АД следи техническия напредък и професионалните решения в областта на пречистването на водите, които се адаптират към все по-строгите стандарти за качество и обработка.

Нашите специалисти изготвят проекти за изграждане на нови и реконструкция и разширение на съществуващи съоръжения за пречистване на води, както и на съоръжения за производство на биогаз от органични отпадъци и оползотворяване на канализационни утайки. Също така предлагаме и множество други услуги в тази област, като оказване на съдействие на нашите клиенти по въпроси, свързани с издаване на разрешителни и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно българското законодателство, на обекти от сферата на пречистването на водите.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт