ВОДИ И ОКОЛНА СРЕДА

Днешните градове имат неизбежно въздействие върху околната среда, но неблагоприятните ефекти могат да бъдат сведени до минимум. Специалистите на Свеко работят за намаляване на вредните емисии, рециклиране на отпадъците и осигуряване на достъп до чиста вода. Ние също така предлагаме решения, които намаляват въздействието върху климата и адаптират обществото към променения климат.

Услуги

  • Защита от наводнения
  • Възстановяване на замърсени почви в индустриални зони
  • Пречистване на отпадъчни и питейни води
  • Подземни води и опазване на водите
  • Хидравлично моделиране и измерване на водни количества
  • Екологични оценки и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Отпадъци

Хидравлично моделиране и измерване на водни количества

Много от днешните водоснабдителни и канализационни мрежи остаряват и се нуждаят от обновяване. В същото време, промените в климата и по-строгото екологично законодателствоналагат нови изисквания към управлението на подземните води и риска от наводнения, наред с други въпроси. „СвекоЕнергопроект“ АД притежава солидни познания и опит в планирането на обновления и установяване на въздействията върху околната среда, което гарантира икономически ефективни и устойчиви решения за нашите клиенти.

Хидравличното моделиране изисква симулиране на различни сценарии с помощта на компютърни модели, които позволяват да се анализират водните количества във водоснабдителни и канализационни мрежи и в реки и канали. Този метод ни помага при такива задачи като съставяне на диаграми на допълнителни водни количества, и прогнозиране на последиците от реконструкции и рисковете от наводнения. Хидравличното моделиране също е инструмент, използван за симулиране на потоци  и за оразмеряване на хидротехнически съоръжения като преливници и енергогасители на язовирни стени.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

За контакт