Свеко Енергопроект спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица

/siteassets/news/2016/yadenitsa_770x380.jpg

Свеко Енергопроект спечели обществена поръчка за проектиране и авторски надзор на яз. Яденица

2 април 2016
За ефективното използване на ХК “Белмекен - Сестримо - Чаира” е необходимо увеличаване обема на долния изравнител на каскадата.

Свеко Енергопроект спечели открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

І етап:     Изпълнение на проучвателни и проектни работи за актуализация на работен проект и изготвяне на технически документи за възлагане на строителни и монтажни работи за обект:

„Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”

ІІ етап:    Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изготвяне на Проект за експлоатация

Схемата за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ “Чаира” предвижда изграждането на язовир в съседния водосбор и на котата на яз. “Чаира” и свързването му с последния чрез съединителна напорна деривация. Така образуваната система от скачени съдове ще позволи да се прехвърлят гравитачно води от единия в другия изравнител. Системата от скачени съдове между двата язовира дава възможност за непрекъсната работа на ПАВЕЦ “Чаира” в генераторен режим в продължение на 22 часа.