0 of 0 for ""

Утаителен басейн „Падина“

Локация

гр. Девня, България

Клиент

„Солвей Соди“ АД

Цели на ООН за развитие

6, 9, 12, 13

Експертиза

Проучване, проектиране и авторски надзор

Цел

Съоръжение за складиране и съхраняване на отпадъка от производство на калцинирана сода

Проучване, проектиране и авторски надзор на различните етапи на проектиране и изграждане на утаителен басейн „Падина“, собственост и експлоатиран от „Солвей Соди“ АД

Утаителен басейн „Падина” е съоръжение за складиране и съхраняване на отпадъка от производството на завод за производство на калцинирана сода „Солвей Соди“ АД в гр. Девня, България. Съоръжението е в експлоатация от 1974 г.

Общата площ на съоръжението е 1750 дка. Оградната дига на утаителният басейн е каменно-насипна с дължина на короната около 3 300 m, която се изгражда и запълва постепенно, на етапи. 

До Пети етап включително, дигите са изграждани върху депонирания шлам от предходния етап на надграждане, без отстъп. Въз основа на проведени инжерно-геоложки проучвания и стабилитетни изчисления, е построен контрафорсен (затежняващ) насип в петата на съществуващата дига и каменният насип на дига Шести етап е изграден с отстъп към утаечното езеро (от основната стена) вариращ от 0 до 50 m. Насипът на дига Шести етап е положен върху геомрежи в комбинация с геотекстил и пласт сортиран скален материал.

През 2018 г. е започнато строителството на Седми етап. Работният проект за Седми етап предвижда строителството и експлоатацията да се разделят на два подетапа, при всеки от които се изгражда дига с височина 3 m. Двете диги се изграждат непосредствено до дигата от предходният етап, върху отложения шлам. 

В края на експлоатацията на Седми етап височината на съоръжението ще бъде  48 m, а обемът на депонираният шлам ще бъде 53.106 m.

Екипът от специалисти на „Свеко Енергопроект“ АД е предоставял всички необходими услуги свързани с проектирането и експлоатацията от влизането в експлоатация на съоръжението (1974 г.).

утаителен басейн „Падина“

В периода от 2001 г. до момента, „Свеко Енергопроект“ АД е предоставил следните услуги:

• Инструкция за експлоатация на дигите от Пети, Шести и Седми етап на надграждане;

• Анализи за устойчивостта на дигата за определяне на възможностите за по-нататъшно надграждане;

• Идеен проект за Шести и Седми етап на надграждане;

• Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на контрафорсния (затежняващ) насип в петата на съществуващите диги;

• Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на дигата от Шести етап на надграждане;

• Работен проект за контролно-измервателната система (КИС) на дигата от Шести етап на надграждане;

• Технически проект за изграждане на нова клетка за складиране на отпадъка от ТЕЦ „Девен“ на територията на утаителен басейн „Падина“;

• Работен проект за частична техническа рекултивация на отстъпа между дигите на надграждане Пети и Шести етап;

• Работен проект, тръжни документи за строителство и авторски надзор при изграждането на дигата от Седми етап на надграждане;

• Работен проект за контролно-измервателната система (КИС) на дигите от Седми етап на надграждане

• Геоложки проучвания и лабораторни анализи.

Поддържането и разширяването на утаителен басейн „Падина“ е от ключово значение за икономическото развитие на североизточна България, тъй като осигурява непрекъснатото производство на най-големият завод за калцинирана сода в България и Европа („Солвей Соди“ АД), при спазване на всички съвременни норми и изисквания по отношение на опазването на околната среда.

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.
Copy link
Powered by Social Snap