0 of 0 for ""

Териториално устройство

Правилното пространствено, градоустройствено и териториално планиране са сред най-важните предпоставки за насърчаване и създаване на устойчива и чиста градска среда, посрещаща нуждите на общностите за качествен живот и благосъстояние.

ИНТЕГРИРАНА ГРАДСКА СРЕДА

Мултидисциплинарният екип от специалисти на „Свеко Енергопроект“ АД притежава богат и обширен опит в планирането на жилищни, търговски, административни комплекси, паркове, индустриални и производствени зони, логистични центрове и други мащабни инфраструктурни обекти и съоръжения. Екипът на „Свеко Енергопроект“ АД оказва цялостно съдействие на своите клиенти, покривайки възможно най- широкия спектър от услуги, касаещи нормативните и законодателни изисквания относно териториалното устройство.

„Свеко Енергопроект“ АД подпомага своите клиенти чрез изготвянето на цялостни проектни решения, касаещи:

• Предварителни проучвания – проверка за постигане на заложените в Устройствените планове параметри на усвояване, определяне на конкретното предназначение, допустимите дейности и максималното застрояване за поземлени имоти.

• Изработването на  концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове в съответствие с действащата нормативна уредба, урегулиране на територии и поземлени имоти, промяна предназначението на поземлени имоти и изваждане от земеделски фонд

• Изработване на Мотивирани предложения за допускане на процедура и проекти за Общи Устройствени планове, разработване и изменения на проекти за Подробни Устройствени и Застроителни Планове:

Цялостни проектни решения

Проектите се разработват във всички фази на проектиране, в пълният обхват и специалности, необходими за превръщането им успешен краен продукт, носещи удовлетвореност, както за проектантите, така и за инвеститора.

Разработване и изменения на проекти за Подробни Устройствени и Застроителни Планове
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Подобни услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.