0 of 0 for ""

Водна инфраструктура и ВиК

Специалистите на „Свеко Енергопроект“ АД притежават опит в изготвянето на проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, както за битови потребители, така и за промишлени цели, за различните етапи на проектирането – прединвестиционни проучвания, идейни, технически и работни проекти.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Ние в „Свеко Енергопроект“ АД работим по проекти за осигуряването на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари, рехабилитация на водопроводната мрежа и водоизточниците, изграждане на нови водопроводни мрежи, изграждане и рехабилитация на канализационни мрежи, безопасното отвеждане и заустване на водите, както и тяхното пречистване. Също така, изготвяме приложимата проектна документация, обхващаща всички необходими части.

Нашите специалисти се стремят да предлагат на своите клиенти последните новости и постижения в областта на оборудването, материалите, методите за изграждане, рехабилитация и модернизация на водопреносните и канализационни мрежи и съоръжения.

„Свеко Енергопроект“ АД има опит с проектирането на големи инфраструктурни проекти, проектиране и изграждане на противопожарни и улични мрежи – водопроводни, смесени, дъждовни и битови канализации.

Услугите, които предлагаме обхващат:

•  Проучвателни дейности (геодезично заснемане, геоложки и хидрогеоложки проучвания, хидроложки проучвания и др.);

•  Прединвестиционно, идейно и детайлно проектиране по всички части;

•  1D и 2D мрежово моделиране, хидравлично оразмеряване, моделиране на напорни тръбопроводи и анализ на възможността от поява на хидравличен удар;

•  Авторски и строителен надзор при изпълнението на обектите и въвеждането им в експлоатация;

•  Проекти за експлоатация и поддръжка.

Устойчивост на водния ресурс

България разполага с естествени повърхностни и подземни водни ресурси, които обаче са неравномерно разпределени на територията на страната ни. В последните години фокусът е насочен към изграждането и рехабилитацията на водната инфраструктура, намаляване на загубите на вода, изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата канализационната мрежа, ефективно опазване и пречистване на водите.

България разполага с естествени повърхностни и подземни водни ресурси
Как можем да Ви помогнем? Свържете се с нас!

+359 2 80 72 600

За връзка с нас

Научете повече за нашите услуги

Заедно с нашите клиенти и възползвайки се от колективните знания на нашите 18 500 инженери, архитекти и консултанти, ние създаваме съвместно решения насочени към урбанизацията, които използват силата на цифровизацията и правят нашите общества по-устойчиви. Всички услуги

Не можете да намерите това, което търсите?

Моля, попълнете контактната форма, за да Ви насочим към подходящия специалист на Свеко.